1. Загальні положення ця Політика обробки персональних даних складена в відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006. № 152-ФЗ «ПРО персональних даних» (далі — Закон про персональних даних) і визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Amiciburo (далі — Оператор).
1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2. Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі— Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту amiciburo.com.
2. Основні поняття, що використовуються в політиці 2.1. Автоматизована обробка персональних даних  - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
2.2. Блокування персональних даних  - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточ уточнення персональних даних).
2.3. Веб-сайт — сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність мережі інтернет за мережевою адресою amiciburo.com
2.4. Інформаційна система персональних даних  - сукупність містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.
2.5. Знеособлення персональних даних  - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних.
2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
2.7. Оператор  - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
2.8. Персональні дані  - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначеного користувача веб-сайту amiciburo.com
2.9. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для поширення, — персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яким надано суб'єктом персональних даних шляхом дачі згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення в порядку, передбаченому Законом про персональних даних (далі — персональні дані, дозволені для поширення).
2.10. Користувач  - будь-який відвідувач веб-сайту amiciburo.com.
2.11. Надання персональних даних  - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.
2.12. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.
2.13. Транскордонна передача персональних даних  - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.
2.14. Знищення персональних даних  - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.
3. Основні права і обов'язки Оператора 3.1. Оператор має право:
-  отримувати від суб'єкта персональних даних достовірні інформацію та / або документи, що містять персональні дані;
-  в разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених в Законі Про персональних даних;
— самостійно визначати склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про персональних даних та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональних даних або іншими федеральними законами.
3.2. Оператор зобов'язаний:
-  надавати суб'єкту персональних даних на його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних;
-  організовувати обробку персональних даних в порядку, встановленому чинним законодавством РФ;
— відповідати на обігу та запити суб'єктів персональних даних і їх законних представників у відповідно до вимог Закону про персональних даних;
— повідомляти уповноважений орган з захисту прав суб'єктів персональних даних за запитом цього органу необхідну інформацію в протягом 30 днів з дати отримання такого запиту;
-  публікувати або іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї політики щодо обробки персональних даних;
— приймати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
-  припинити передачу (поширення, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку і уничтожить знищити персональні дані в порядку і випадках, передбачених Законом Про персональних даних;
-  виконувати інші обов'язки, передбачені Законом Про персональних даних.
4. Основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних 4.1. Суб'єкти персональних даних мають право:
-  отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, що відносяться до іншим суб'єктам персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її получения отримання встановлено Законом Про персональні дані;
— вимагати від оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отримані або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захист своїх прав;
-  висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних в цілях просування на ринку товарів, робіт і послуг;
-  на відгук згоди на обробку персональних даних;
-  оскаржити в уповноважений орган по захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора при обробці його персональних даних;
-  на здійснення інших прав, передбачених законодавством.
4.2. Суб'єкти персональних даних зобов'язані:
-  надавати Оператору достовірні дані про себе;
-  повідомляти Оператору про уточ уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.
4.3. Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе, або відомості про іншому суб'єкті персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства.
5. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача 5.1. Прізвище, ім'я, по батькові.
5.2. Електронна адреса.
5.3. Номери телефонів.
5.4. Також на сайті відбувається збір і обробка загальних даних про відвідувачів (в т. ч. файлів «cookie») з допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика і інших).
5.5. Перераховані вище дані далі по тексту політики об'єднані загальним поняттям персональні дані.
5.6. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, інтимного життя, Оператором не здійснюється.
5.7. Обробка персональних даних, дозволених для поширення, з числа спеціальних категорій персональних даних, вказаних в ч. 1 ст. 10 Закону про персональних даних допускається, якщо дотримуються заборони і умови, передбачені ст. 10.1 Закону про персональних даних.
5.8. Згода Користувача на обробку персональних даних, дозволених для поширення, оформляється окремо від інших згод на обробку його персональних даних. При цьому дотримуються умови, передбачені, зокрема, ст.10.1 Закону Про персональних даних. Вимоги до змісту такої згоди встановлюються уповноваженим органом по захисту прав суб'єктів персональних даних.
5.8.1 згоду на обробку персональних даних, дозволених для поширення, Користувач надає Оператору безпосередньо.
5.8.2 Оператор зобов'язаний строк не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання зазначеної згоди Користувача опублікувати інформацію про умовах обробки, про наявності заборон та умов на обробку необмеженим колом осіб персональних даних, дозволених для поширення.
5.8.3 Передача (поширення, надання, доступ) персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення, повинна бути припинена в будь-який час на вимогу суб'єкта персональних даних. Дана вимога повинна включати в себе прізвище, ім'я ,по батькові (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти або поштову адресу) суб'єкта персональних даних, а також перелік персональних даних, обробка яких підлягає припиненню. Зазначені в цьому вимозі персональні дані можуть оброблятися тільки Оператором, якому воно спрямоване.
5.8.4 згода на обробку персональних даних, дозволених для поширення, припиняє свою дію з моменту надходження Оператору вимоги, зазначеного в п. 5.8.3 цієї політики в відношенні обробки персональних даних.
6. Принципи обробки персональних даних 6.1. Обробка персональних даних здійснюється на законній і справедливій основі.
6.2. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з метою збору персональних даних.
6.3. Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою.
6.4. Обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.
6.5. Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається Надмірність оброблюваних персональних даних по відношенню до заявлених цілей їх обробки.
6.6. При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність відношенню до цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та / або забезпечує їх прийняття по видаленню або уточненню неповних або неточних даних.
6.7. Зберігання персональних даних здійснюється в формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем по якому є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються по досягненні цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено федеральним законом.
7. Цілі обробки персональних даних 7.1. Мета обробки персональних даних Користувача:
-  інформування користувача за допомогою відправки електронних листів;
-  укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів;
-  надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на веб-сайті amiciburo.com.
7.2. Також Оператор має право направляти користувачеві повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції і різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти amiciburo@gmail.com з позначкою "Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги і спеціальні пропозиції"»
7.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються з допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про діях користувачів на сайті, поліпшення якості сайту і його змісту.
8. Правові підстави обробки персональних даних 8.1. Правовими підставами обробки персональних даних Оператором є:
-  статутні (установчі) документи Оператора;
-  договори, що укладаються між оператором і суб'єктом персональних даних;
-  федеральні закони, інші нормативно-правові акти в сфері захисту персональних даних;
-  згоди користувачів на обробку їх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених для поширення.
8.2. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заполнения заповнення та/або відправки користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті amiciburo.com/ru або спрямовані Оператору за допомогою електронної пошти. Заповнюючи відповідні форми та / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
8.3. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).
8.4. Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду вільно, своєю волею і в   своєму інтересі.
9. Умови обробки персональних даних 9.1. Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
9.2. Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором або законом, для здійснення покладених законодавством країни на оператора функцій, повноважень і обов'язків.
9.3. Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства Про виконавче провадження.
9.4. Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за якого є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору за ініціативою суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем.
9.5. Обробка персональних даних необхідна для здійснення прав і законних інтересів оператора або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не наруш порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних.
9.6. Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або на його прохання (далі— загальнодоступні персональні дані).
9.7. Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому розкриттю відповідно до Федерального закону.
10. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в області захисту персональних даних.
10.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
10.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні при яких умовах не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або в разі, якщо суб'єктом персональних даних надано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.
10.3. В разі виявлення неточностей в персональних даних, користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора amiciburo@gmail.com з позначкою "Актуалізація персональних даних".
10.4. Строк обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший строк не передбачений договором або чинним законодавством.
Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора amiciburo@gmail.com з позначкою»відкликання згоди на обробку персональних даних".
10.5. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, тому числі платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається і обробляється зазначеними особами (Операторами) в відповідно до їх угодою і Політикою конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та / або Користувач зобов'язаний самостійно своєчасно ознайомитися з зазначеними документами. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, у тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.
10.6. Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для поширення, не діють в випадках обробки персональних даних у державних, громадських і інших публічних інтересах, визначених законодавством РФ.
10.7. Оператор при обробці персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.
10.8. Оператор здійснює зберігання персональних даних в формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем по якому є суб'єкт персональних даних.
10.9. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення терміну дії згоди суб'єкта персональних даних або відкликання згоди суб'єктом персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.
11. Перелік дій, вироблених Оператором з отриманими персональними даними 11.1. Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), Витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення персональних даних.
11.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням та / або передачею отриманої інформації по інформаційно-телекомунікаційних мережах або без такої.
12. Транскордонна передача персональних даних 12.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
12.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
13. Конфіденційність персональних даних Оператор і інші особи, що одержали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено федеральним законом.
14. Прикінцеві положення 14.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до оператора за допомогою електронної пошти amiciburo@gmail.com.
14.2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни Політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
14.3. Актуальна версія Політики в вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою amiciburo.com/privacy/ukr

Політика щодо обробки персональних даних